इटहरी चोकमा लिची ब्यापार गर्दै ग्रामिण महिलाहरु । गर्मी मौसम शुरु भएसंगै बजार आइपुगेको लिची काठमाडौंमा प्रतिकेजी एक सय सत्तरी रुपैंया पर्छ ।

;’? eof] lnrLsf] Jofkf/
O6x/L rf]sdf lnrL laqmL ub}{ u|fdL0f dlxnf . tl:a/ M ofd k|wfg, O6x/L, /f;;

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार