गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लगायत सहभागीहरु ।

u0ftGq lbj; ;df/f]x
b;f}F u0ftGq lbj;sf cj;/df ;f]daf/ 6’Fl8v]ndf cfof]lht ;df/f]xdf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L, pk/fi6«klt gGbaxfb’/ k’g, k|wfgdGqL k’iksdn bfxfn …k|r08Ú, ;efd’v cf]g;/L 3tL{, k|wfgGofofwLz ;’zLnf sfsL{ nufot ;xefuLx? . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार