आयरल्यान्डका रोरी म्याक्युलाई बालबालिकाको शिक्षामा सहयोगका लागि सगरमाथा आरोहण गरेबापत ‘चाइल्ड रेस्क्यु नेपाल’ संस्थाको तर्फबाट निर्देशक जमुना श्रेष्ठ भट्टराईले उपहार प्रदान गर्दै ।

lzIffdf ;xof]u ug{ ;u/dfyf cf/f]x0f
cfo/NofG8sf /f]/L DofSo’nfO{ afnaflnsfsf lzIffdf ;xof]usf nflu ;u/dfyf cf/f]x0f u/]afkt …rfON8 /]:So’ g]kfnÚ ;+:yfsf] tkm{af6 lgb]{zs hd’gf >]i7 e§/fO{n] pkxf/ k|bfg ub}{ . tl:a/ M s[i0f/fh uf}td, /f;;

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार